Stadgar för OE Yacht Club of Scandinavia

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är OE Yacht Club of Scandinavia (OEYC). OEYC är en ideell, allmännyttig förening. Den är ett kontaktorgan för ägare och andra intresserade av OE-båtar, och har till främsta syfte att med dessa främja familje-, långfärds- och kappsegling, liksom vidmakthållande av båtarnas kondition samt utveckling av deras utrustning och funktionsduglighet.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap är öppet för envar som ansluter sig till föreningens syfte och inriktning. Sådan person vinner inträde i föreningen genom att erlägga årsavgift för innevarande verksamhetsår. Vid inträde lämnar medlemmen information om sig själv och sin båt. Denna information matas in i klubbens medlemsdatabas och används för medlemsmatrikel och kommunikation med medlemmarna. Till hedersmedlem i föreningen kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person som väsentligen främjar eller har främjat föreningens ändamål eller eljest bedöms kunna i avsevärd utsträckning verka för föreningens nytta.

§ 3 Medlemsavgift

Årsmötet beslutar om årsavgiften för påföljande verksamhetsår, ett år i taget. Avgiften skall erläggas senast den 31 mars varje år. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträda ur föreningen är efter skriftlig anmälan till styrelsen omedelbart skild från medlemskapet. Erlagd årsavgift är därvid förfallen och återbetalas ej. Medlem som inte erlägger fastställd årsavgift eller annan av föreningen bestämd avgift i den ordning föreningens stadgar föreskriver, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som genom klandervärt uppträdande skadar föreningens anseende eller motverkar dess ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall delges medlem skriftligen med angivande av orsaken. Uteslutningen får dock ej ske förrän medlem beretts tillfälle att avge yttrande inom av styrelsen angiven tid, dock minst en (1) månad. Medlem som uteslutits eller frivilligt utträtt ur föreningen, förlorar all rätt till föreningens egendom.

§ 5 Föreningsmötet

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmöte är årsmöte samt, vid behov, extra föreningsmöte. Föreningsmöte hålls på plats som styrelsen bestämmer. Årsmöte skall hållas årligen under mars eller april månad. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat. Extra föreningsmöte skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller av minst en tredjedel av antalet röstberättigade medlemmar. Kallelse till extra möte skall utfärdas inom två veckor från den dag då sådan begäran inkommit till styrelsen. Extra föreningsmöte skall hållas inom en månad från den dag då kallelse till mötet utsänts. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärende(n) som angivits i kallelsen. Styrelsen utfärdar kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte. Kallelse skall vara skriftlig och utsändas senast två veckor före respektive möte. Om mötet skall behandla förslag till stadgeändring eller föreningens upplösning, skall detta framgå av kallelsen. Vid föreningsmöte har varje medlem har en röst. Rösträtt tillkommer endast den som erlagt årsavgiften för innevarande verksamhetsår och som inte häftar i annan skuld till föreningen. Röstning får även ske genom skriftlig fullmakt. Beslut vid föreningsmöte fattas med acklamation eller genom votering om så begärs. Vid votering fattas beslut med enkel majoritet. Beslut om ändring av föreningens stadgar, liksom beslut om upplösning av föreningen, skall dock fattas med två tredjedels majoritet. Om det krävs för att uppnå stadgad majoritet, har föreningsmötets ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lottning skall ske.

§ 6 Årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • 2. Upprättande av röstlängd.
 • 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera  årsmötets protokoll.
 • 4. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
 • 5. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse.
 • 6. Revisorernas berättelse.
 • 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 • 8. Val av ordförande för två år samt två övriga ledamöter i styrelsen för två år (vid årsmöte varje jämnt år). Val av tre övriga ledamöter för två år (vid årsmöte varje udda år).
 • 9. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. Revisorerna får ej vara ledamöter i föreningens styrelse och behöver ej vara medlemmar i föreningen.
 • 10. Val av två ledamöter i valberedningen för ett år.
 • 11. Fastställande av årsavgift.
 • 12. Ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 • 13. Ärende som anmälts till styrelsen minst sju dagar före årsmötet samt ärende som de röstberättigade med minst en tredjedels majoritet beslutar ta upp på dagordningen.

§ 7 Styrelsen

Mellan föreningsmötena handläggs föreningens ärenden av en styrelse. Styrelsen skall verka för föreningens ändamål, verkställa föreningsmötets beslut och handha föreningens ekonomiska förvaltning. Styrelsen skall bestå av ordförande (som årsmötet väljer för två år) samt fem övriga ledamöter (av vilka årsmötet väljer två vartannat år och tre vartannat år). Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och webbmaster. Styrelsen skall konstituera sig inom tre veckor efter årsmötet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller annan ledamot. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Eventuella beslut som fattas av styrelsen mellan sammanträden ska dokumenteras och förvaras tillsammans med protokollen.

§ 8 Ekonomisk förvaltning

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, sammanfaller med kalenderår. Styrelsen företräder föreningen och handhar dess ekonomiska förvaltning. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig, eller av ledamot som styrelsen bemyndigat. Föreningens ekonomiska förvaltning skall endast syfta till att uppnå föreningens syfte och säkra dess fortbestånd. Förvaltningen får ej främja bestämda enskildas, andra föreningars eller gruppers ekonomiska intressen. Allt arbete inom föreningen skall vara ideellt. Medlem har icke rätt till ersättning, arvode eller annan ekonomisk favör för utfört arbete. Föreningsmöte eller styrelsen kan dock i varje särskilt fall besluta om att sådan ersättning skall utgå för visst ändamål. Enskild medlem har ej rätt att för egen ekonomisk vinning utnyttja föreningen eller dess tillgångar. För föreningens förbindelser svara endast dess tillgångar. Styrelsen skall till årsmötet avge verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning, för det gångna verksamhetsåret. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor. Styrelsen skall senast två veckor före årsmötet till revisorn överlämna styrelsens protokoll, verksamhetsberättelse och räkenskaper. Revisor har rätt att närvara vid föreningsmöte och styrelsesammanträde. Närvarorätt föreligger även i det fall revisor ej är medlem i föreningen.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring får fattas av årsmöte eller extra föreningsmöte. Förslag om stadgeändring skall bifogas kallelsen till mötet. För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs två tredjedels majoritet.

§ 10 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning får fattas av årsmöte eller extra föreningsmöte. Förslag om upptagande av sådant ärende skall framgå av kallelsen till mötet. För beslut om upplösning av föreningen krävs två tredjedels majoritet. Vid beslut om upplösning av föreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutne.

 


 

Dessa reviderade stadgar är antagna av årsmötet i Ljungskile den 17 mars 2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *